ISO

پروژه هـا‏‏

پروژه هـا‏‏

کمپانی «تــِخنـوپـرویــِکـت» با ارائه خدمات خود بازده اقتصادی تجهیـزات مورد اسـتفاده در انواع توربیـن هـا‏‏ی بکار رفته در نیروگاههـا‏‏ را افزایش می دهد. علاوه بر این، با محاسبات و طراحی هـا‏‏ی مربوط به مجراهـا‏‏ی عبوری توربیـن هـا‏‏ی بخـار‏ با هدف سازماندهی میزان خروجی، تغییر در مولفه هـا‏‏ی فشار برگشت، میزان اتلاف، توان و از این قبیل را به انجام میرساند

این کمپانی متخصصین ای را به خدمت گرفته که سالهـا‏‏سـت در زمینه طراحی در صنعت انرژی به کار مشغولند و در این زمینه مشورت می دهند. شما با مراجعه به ما، بی واسطه بیشترین اطلاعت دقیق را در مورد به کار گیری و نوسـازی‏ تجهیـزات بدست می آورید